loader

Zatrudnienie cudzoziemców

Według danych zgromadzonych przez GUS w ostatnich latach obserwuje się w Polsce systematyczny wzrost liczby zezwoleń wydawanych na pracę cudzoziemców. W 2018 r. wydano ich 328,8 tys. Było to o 93,1 tys. Więcej niż w 2017 r. oraz o 263 tys. Więcej niż w 2015 r. 72.5% zezwoleń na pracę cudzoziemców wydano dla obywateli Ukrainy.

Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy pod warunkiem posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, który pozwala na wykonywanie pracy w Polsce.

Do Polski imigrują głównie mężczyźni z Ukrainy, Nepalu, Białorusi, Indii, Bangladeszu. Pracodawcy którzy uzyskiwali zezwolenia na pracę cudzoziemców prowadzili działalność gospodarczą głównie w sektorach:

  • administrowanie i działalność wspierająca 24,4%
  • budownictwo 22,8%
  • przetwórstwo przemysłowe 21,4%
  • transport i gospodarka magazynowa 15,9%
huntly.pl jak zatrudnić ukraińca łódź

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy lub innego obcokrajowca?

1. Po pierwsze trzeba najpierw znaleźć kandydata (cudzoziemca), który chce podjąć pracę i zaakceptuje warunki współpracy.

2. W drugiej kolejności należy wypełnić oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz dokonać rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na jego siedzibę lub miejsce stałego pobytu dokonując opłaty w wysokości 30zł. Oświadczenie zawiera dane identyfikujące pracodawcę, cudzoziemca oraz dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi.
Wzór takiego oświadczenia można znaleźć tutaj

3. Oryginał oświadczenia należy przekazać pracownikowi - zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy o które może ubiegać się w placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu. Pracodawca ma obowiązek najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca zawiadomić pisemnie o tym fakcie urząd pracy. Jeśli cudzoziemiec nie podejmie zatrudnienia, pracodawca musi poinformować o tym urząd pracy w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

4. Pracodawca ma obowiązek sprawdzenia legalności pobytu cudzoziemca zanim rozpocznie pracę. Maksymalny wymiar kary za niedopatrzenie tego obowiązku jest pozbawienie wolności do lat 3. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj. Pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego.

Powrót do listy artykułów
facebook logo instagram logo