loader

Regulamin Serwisu Huntly

 • §1 Postanowienia wstępne
 • 1. Serwis Huntly, dostępny pod adresem internetowym huntly.pl, prowadzony jest przez HUNTLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi przy Al. 1 Maja 87 lok. 203, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS, o kapitale zakładowym 5 000 zł, NIP 7272842113, REGON 385911269.
 • 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu i określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu.
 • §2 Definicje
 • Administrator - właściciel i operator Serwisu, tj. Firma HUNTLY SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, przy Al. 1 Maja 87 lok. 203, NIP 7272842113.
 • Serwis - grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnionych w sieci Internet z adresu https://huntly.pl.
 • Kandydat - osoba fizyczna rejestrująca się w Serwisie jako użytkownik poszukujący pracy.
 • Pracodawca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.
 • Użytkownik - Kandydat lub Pracodawca.
 • Dane kontaktowe - dane kontaktowe Kandydata ujawniane Przedsiębiorcy w momencie zawarcia Umowy na odległość.
 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Pracodawcy składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zakupu tokenów.
 • Konto użytkownika - konto użytkownika w Serwisie, są w nim gromadzone dane podane przez Użytkownika w momencie rejestracji oraz informacje o wykonywanych działaniach.
 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta Pracownika lub Konta Pracodawcy.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w serwisie umożliwiający złożenie zamówienia na zakup tokenów.
 • §3 Kontakt z Administratorem
 • Adres e-mail Administratora serwisu:
 • a) bok@huntly.pl
 • 2. Użytkownik może porozumiewać się z Administratorem za pomocą adresów e-mail w niniejszym paragrafie.
 • §4 Wymagania techniczne
 • 1. Do korzystania z Serwisu, w tym rejestracji Konta użytkownika oraz składania zamówień, niezbędne są:
 • a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową zaktualizowaną do najnowszej wersji. Lista wspieranych przeglądarek internetowych:
 • - Safari
 • - Google Chrome
 • - Mozilla Firefox
 • - Opera
 • b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • c) włączona obsługa plików cookies.
 • §5 Informacje ogólne
 • 1. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • 2. Zakup Kontaktu przez Pracodawcę możliwy jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt. II Polityki Prywatności
 • §6 Zakładanie Konta w Serwisie
 • 1. W celu założenia Konta Użytkownik ma obowiązek dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracji, udostępnianego w ramach Serwisu. Podczas rejestracji Użytkownik ma obowiązek podać aktualny adres e-mail, oraz hasło a także dokonać akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 • 2. Po weryfikacji danych objętych formularzem rejestracyjnym Użytkownik otrzymuje od Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość o założeniu Konta. Celem zakończenia procedury rejestracji Użytkownik ma obowiązek dokonać aktywacji Konta, poprzez kliknięcie na link przesłany pocztą elektroniczną do Użytkownika razem z informacją o założeniu Konta.
 • 3. Po prawidłowym zarejestrowaniu się przez Użytkownika w ramach Serwisu Użytkownik otrzymuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po podaniu adresu e-mail oraz hasła na stronie logowania.
 • 4. Dla Użytkownika który dokonał rejestracji, tworzone jest Konto, w ramach którego Użytkownik może edytować swoje dane.
 • 5. Każdy Użytkownik może mieć więcej niż jedno Konto o ile nie będzie to służyło do naruszania lub obchodzenia postanowień Regulaminu.
 • 6. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się i zaakceptował w całości Regulamin, w tym Politykę Prywatności oraz wyraził zgodę na przetwarzanie i przekazanie przez Administratora teraz i w przyszłości danych osobowych przekazanych podczas procesu rejestracji w Serwisie (lub później) – w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Serwisu oraz obsługi płatności. Zgoda na przetwarzanie danych jest odrębnym dokumentem i objęta odrębną niezależną zgodą Użytkownika. Charakter usługi wymaga jednak podania danych na potrzeby księgowe i fiskalne i w tym wyłącznie zakresie dane potrzebne do realizacji usługi będą musiały być przetwarzane. Realizacja usługi dla użytkownika bez możliwości przetwarzania jego danych będzie niemożliwa.
 • 7. Użytkownik zobowiązany jest dbać, aby do jego Konta w Serwisie, był przypisany zawsze aktualny adres e-mail.
 • 8. Konto Użytkownika jest udostępniane przez Administratora Serwisu bezpłatnie i pozwala na korzystanie z usługi oferowanej w ramach Serwisu, co jest możliwe z dowolnej lokalizacji za pośrednictwem sieci Internet.
 • 9. Każdy z Użytkowników ma możliwość stworzenia w ramach Serwisu swojego profilu. W ramach profilu Kandydata można podać swoje dane, np, imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane związane ze swoim wykształceniem czy doświadczeniem zawodowym. Dane wrażliwe jak nazwisko, adres e-mail, telefon oraz zdjęcie są ukryte i określane w serwisie jako Dane Kontaktowe Kandydata. Pracodawca zobowiązany jest do podania prawidłowych Danych Kontaktowych oraz Danych Rozliczeniowych. Użytkownik oświadcza, iż w razie podania tych danych, będą one zgodne z prawdą. Profil Kandydata dostępny jest dla wszystkich zarejestrowanych Pracodawców. Dane kontaktowe Kandydata ujawniane są Pracodawcy dopiero po odkryciu danych kontaktowych wybranego profilu kandydata w skutek czego zmniejszy się ilość posiadanych tokenów.
 • 10. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia chwilowych przerw w dostępie do Serwisu lub Konta Użytkownika, które mogą być spowodowane pracami modernizacyjnymi lub problemami technicznymi. W przypadku problemów technicznych Administrator zobowiązuje się do ich jak najszybszego usunięcia.
 • §7 Oświadczenia Użytkownika
 • 1. Użytkownicy Serwisu, w szczególności Kandydaci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie udostępniane, rozpowszechniane i przechowywane w ramach Serwisu przez siebie dane i przyjmują niniejszym do wiadomości, że Serwis stanowi wyłącznie narzędzie do pośredniczenia w transmisji danych oraz umożliwienia Pracodawcy odnalezienie Kandydata o odpowiednich umiejętnościach. W związku z powyższym Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie udostępnienie i przechowywane przez siebie dane i skutki ich publikacji.
 • §8 Funkcjonalność Serwisu
 • 1. Konto w Serwisie pozwala Użytkownikowi na korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu oferowanej przez Administratora.
 • 2. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą uzupełniać swoje profile: Profil Kandydata i Profil Pracodawcy.
 • 3. Celem Kandydata jest uzupełnienie prawdziwymi danymi swojego profilu, aby stać się widocznym dla potencjalnych przyszłych Pracodawców.
 • 4. Pracodawca przy użyciu narzędzia wyszukiwarki Kandydatów, może filtrować wyniki np. po lokalizacji, umiejętnościach, stopniach wykształcenia uzyskując tym samym spersonalizowaną listę Kandydatów.
 • 5. W celu odsłonięcia danych kontaktowych Kandydata, Pracodawca musi posiadać doładowane konto. Zasady składania Zamówienia oraz zasady płatności są opisane w §9 Regulaminu.
 • 6. W chwili odsłonięcia danych kontaktowych Kandydata, Pracodawca staje się Administratorem Danych Osobowych kandydata, którego dane odkrył.
 • §9 Wykonanie umowy sprzedaży
 • 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Pracodawcą a Administratorem następuje po uprzednim złożeniu przez Pracodawcę Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie.
 • 2. Pracodawca chcąc uzyskać pełną funkcjonalność Serwisu, o której mowa w §8 ust. 5 Regulaminu jest zobligowany doładować konto. W tym celu konieczne jest wypełnienie Formularza Zamówienia klikając przycisk „Doładuj konto”, podać określoną wartość w walucie PLN oraz przystąpić do płatności. Kwota doładowania wyrażona w złotych automatycznie zostaje przeliczona na tzw. Tokeny. Każdorazowo przy wypełnieniu Formularza Zamówienia pojawi się informacja dla Pracodawcy jaką ilość tokenów może zakupić za wskazaną przez niego kwotę.
 • 3. Minimalna kwota zakupu tokenów to 10.00 PLN.
 • 4. Po złożeniu Zamówienia jest ono automatycznie przetwarzane przez Operatora Płatności. Płatności są obsługiwane przez spółkę: PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495.
 • 5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Pracodawcy. Z chwilą otrzymania przez Pracodawcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Pracodawcą, a Administratorem.
 • 6. Po nabyciu tokenów Pracodawca może odsłaniać dane kontaktowe Kandydatów. Jednorazowe odsłonięcie danych kontaktowych Kandydata powoduje zmniejszenie ilości tokenów Pracodawcy. Przed odsłonięciem danych kontaktowych Pracownika, Serwis wskazuje, jaka jest wymagana ilość tokenów do dokonania tej czynności.
 • 7. Instytucja tokenów służy uproszczonemu odzwierciedleniu transakcji pieniężnych dokonywanych w ramach Serwisu. Pobranie tokenów z konta Pracodawcy jest odpowiednikiem uiszczenia opłaty Administratorowi za udostępnienie danych kontaktowych Kandydata.
 • 8. Wpłacane kwoty, celem doładowania konta mają charakter bezzwrotny, bez względu na to czy Pracodawca wykorzysta zakupione tokeny. W przypadku zamknięcia konta przez Pracodawcę nie przysługuje mu zwrot kwoty, odpowiadającej zgromadzonej ilości tokenów.
 • §10 Wypowiedzenie umowy
 • 1. Zarówno Użytkownicy jak i Administrator mają prawo wypowiedzieć umowę.
 • 2. Wypowiedzenie umowy przez Administratora następuje poprzez usunięcie Konta użytkownika lub zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu. Usunięcie Konta następuje przed upływem 30 dni od zgłoszenia takiej chęci przez Użytkownika.
 • 3. Aby usunąć Konto Użytkownik po zalogowaniu powinien wybrać opcję "Usuń Konto".
 • 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy/zablokowaniu dostępu do konta w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Serwisu.
 • 5. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez likwidację odpowiednio Konta Użytkownika.
 • §11 Postanowienia końcowe
 • 1. Integralną część niniejszego Regulaminu, wiążącą wszystkich zarejestrowanych Użytkowników i Wykonawców, stanowi Załącznik Polityki Prywatności.
 • 2. Przetwarzanie wszelkich danych pozyskiwanych przez administratora Serwisu w związku z funkcjonowaniem Serwisu, odbywa się w sposób zgodny z Polityką Prywatności, na co Użytkownik i Wykonawca wyrażają swoją zgodę z chwilą akceptacji Regulaminu. Powyższa zgoda jest także wyrażana odrębnie przy wyrażaniu zgody na przetwarzanie i stanowi odrębna klauzule. Zostaje tu powtórzony jako istotna treść dla wiadomości użytkownika.
 • 3. Wszelka komunikacja z administracją Serwisu powinna się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu adresu email bok@huntly.pl.
 • 4. Wszelkie uwagi dotyczące naruszenia przez Użytkowników postanowień Regulaminu mogą być zgłaszane do Administratora na poniższy adres e-mail: bok@huntly.pl.
 • 5. Użytkownicy mają prawo składania reklamacji dotyczących Usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: bok@huntly.pl Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania przez Administratora. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja lub na inny podany przez Użytkownika.
facebook logo instagram logo